Обе­ле­жа­ва­ње 145. го­ди­шњи­це ро­ђе­ња Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа

Све­ча­ни скуп „Вре­ме Ми­лан­ко­ви­ћа: про­шлост, са­да­шњост и бу­дућ­ност”, по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња 145. го­ди­шњи­це ро­ђе­ња Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа, би­ће при­ре­ђен да­нас у 17 ча­со­ва у Све­ча­ној са­ли Гра­ђе­вин­ског фа­кул­те­та у Бу­ле­ва­ру кра­ља Алек­сан­дра 73.

То је при­ли­ка да се ре­ка­пи­ту­ли­ра­ју до­са­да­шње ак­тив­но­сти у ве­зи са по­пу­ла­ри­за­ци­јом ли­ка и де­ла Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа и би­ће при­ка­зан до­ку­мен­тар­ни филм „Ми­лу­тин Ми­лан­ко­вић: го­спо­дар вре­ме­на и про­сто­ра”, ко­ји ће пу­бли­ци при­бли­жи­ти жи­вот и до­стиг­ну­ћа овог из­у­зет­ног на­уч­ни­ка, са­оп­ште­но је из Удру­же­ња „Ми­лу­тин Ми­лан­ко­вић”.
Удру­же­ње ће, ка­ко на­ја­вљу­ју, пред­ста­ви­ти ини­ци­ја­ти­ву за уво­ђе­ње тра­ди­ци­о­нал­не го­ди­шње ма­ни­фе­ста­ци­је по­све­ће­не Ми­лу­ти­ну Ми­лан­ко­ви­ћу, као и уста­но­вље­ње на­гра­де ко­ја ће но­си­ти ње­го­во име. Те ини­ци­ја­ти­ве има­ју за циљ да оси­гу­ра­ју да се Ми­лан­ко­ви­ће­во на­сле­ђе не са­мо очу­ва, већ и да­ље раз­ви­ја и сла­ви кроз ге­не­ра­ци­је ко­је до­ла­зе.
У му­зич­ком де­лу све­ча­но­сти се­стре Го­бо­вић пре­ми­јер­но ће из­ве­сти хим­ну по­све­ће­ну на­шем ве­ли­ком на­уч­ни­ку.


Извор: Политика

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.