Статут удружења

 

Београд, новембар 2017. године

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

Члан 1.

Удружење „Србски културни центар Ћирилица Београд“ (у даљем тексту СКЦ „Ћирилица Београд“), оснива се у складу са чланом 12. Закона о удружењима (Службени гласник РС, бр. 51/09 и 99/2011), а на основу усвојеног Статута, као неполитичко и непрофитно удружење грађана на неодређено време, ради остваривања циљева развоја, примене, ширења и промоције свеопштих делова културе, нових културолошких идеја и њихових реализација. Посебан задатак удружења биће на развоју и јачању свести о националној култури, а у том смислу о очувању свих врста нематеријалне културне баштине. Посебно ће се радити на очувању ћирилице (азбуке) као јединог србског писма.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 2.

Циљеви СКЦ „Ћирилица Београд“ су:
1.Препознавање, откривање, развијање, подстицање, усмеравање, окупљање и организовање културолошког потенцијала ради развоја, јачања и очувања културних вредности српског народа, а пре свега у условима свеопште глобализације и умртвљавања свих врста националних идеја, као покретача развоја, не само у области културе него и свеопштег напретка.

2.Развој и пружање стручне, односно научне подршке појединцима, другим удружењима и установама (када се за то створе услови) у областима културе.

З. Развијање свести и знања о важности општег културног напретка друштва као и представљање идеја развоја културе на свим нивоима, а и пружање помоћи из организационих, логистичких, стручних, инфраструктуралних, институционалних, техничких, информационих области и подршке у сталном развоју у унапређењу културе. Поред наведеног радиће се на преносу савремених светских и европских знања у области културе, а и шире како у Републици Србији тако и на друге земље.

4.Предлагање и стварање правног оквира који ће бити усаглашен са европским прописима, али на тај начин да ћемо штитити наша достигнућа на пољ у интелектуалне својине.

5.Афирмисање значаја морала и духа части у држави и друштву кроз развијање културе, просвете, родољубља, плодоносног рада и свеопште слоге уз ангажовање и помоћ нашег расејања.

6.Праћење токова културолошких достигнућа по тежишним областима нашег ангажовања.

7.Остваривање коректне везе са државним органима, научним и културним

институцијама, привредним коморама, нашим расејањем, предузећима и удружењима послодаваца, као и другим субјектима заинтересованим за културу и њену примену и афирмацију.

8.Обезбеђење друштвене подршке креативних потенцијала на плану подстицаја, признања и награђивања за плодотворна дела.

9.Стварање услова за образовање мреже културних центара, повезивање студената и ученика и обезбеђење волонтирања младих људи при изради пројеката, а у циљу стицања радног искуства.

10.Радити по могућству на издаваштву, а у виду издавања часописа као и појединачних дела који обрађују теме из области културе, образовања, а и шире. Посебно радити на организацији и учешћу на сајмовима, а посебно на Међународном сајму књига као и на реализацији језичких и етимолошких истраживања.

11.Радити на организовању конгреса и симпозијума, када се за то створе потенцијали и омогућити стварање услова за повезивање стручњака пре свега из центара који имају сличне нашим ставовима, али и са осталима у циљу ширења сазнања.

12.Бавити се истраживачким радовима на достигнућима винчанске културе и србског календара.
Члан З.
Задаци СКЦ „Ћирилица Београд“ су:
1.Предузимање организационих, кадровских, стручних, промотивних и других мера за стваралачки и плодоносан рад својих чланова.

2.Пружање помоћи другим удружењима у складу са тачком 1, у оквиру својих могућности.

3.Залагање пред државним органима и институцијама за побољшање и уважавање научног иновацијског потенцијала и његовог доприноса развоју привреде и побољшању социјалног стања у држави и друштву,

4.Организовање научних скупова, округлих столова и трибина по актуелним темама.

Издавање стручних часописа, билтена и научних и стручних чланака.

5.Образовање сајта на интернету на којем достојно представљати СКЦ „Ћирилица Београд“ са његовим активностима и комуникацијама са јавношћу и сродним организацијама, друштвима и асоцијацијама.

6.Активно учествовање у предлагању измена и допуна прописа, а посебно у областима културе и просвете.

7.Указивање члановима на достојно поштовање за њихов целокупни успешни научни, иноваторски и оригинално стваралачки рад, идеје и стремљења.

8.Да активношћу чланства одржавају, преносе и развијају осећања поштовања и љубави према отаџбини, народу и грађанима Србије.

9.Афирмисање, подстицање и развијање веза и активности нашег расејања у реализацији циљева и задатака СКЦ „Ћирилица Београд“ .

Члан 4.

Наведене циљеве и задатке СКЦ „Ћирилица Београд“ може остварити радом и доприносом својих чланова, али и сарадњом са другим привредним и научно истраживачким субјектима. За остваривање наведених задатака СКЦ „Ћирилица Београд“ може организовати одељења, тимове, комисије и друга радна тела.

Члан 5.

СКЦ „Ћирилица Београд“ ће своју организацију прилагодити потребама, циљевима и задацима што ће утврдити посебним актом о организацији и начину рада.

Члан 6.

СКЦ „Ћирилица Београд“ ће програмом активности утврдити годишње задатке и њихову реализацију, организовати вођење потребне евиденције о чланству, иновацијама, финансијским средствима, наградама, признањима и другим делатностима.

 

Члан 7.

СКЦ „Ћирилица Београд“ ће по потреби тражити стручну и другу помоћ од релевантних институција Републике Србије, као и других одговарајућих организација.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 8.

Назив удружења је „Србски културни центар Ћирилица Београд“.

Назив удружења на језику националне мањине: ,,Szerb kultur koszpont Tyirilica Belgrad“. Назив на руском језику: ,,Сербский культурный центр Кириллица Београд“.

Назив на енглеском језику је „Serblan Cultural Center „Cyrillic Belgrade „.

Скраћени назив гласи СКЦ „Ћирилица Бгд“.

Члан 9.

Седиште СКЦ „Ћирилица Београд“ је у Београду.
СКЦ „Ћирилица Београд“ своју делатност остварује на територији Републике Србије, а деловање ван граница је у складу са Статутом.

Члан 10.

СКЦ „Ћирилица Београд“ има својство грађанског правног лица, а Статут ступа на снагу даном усвајања и уписа у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

Члан 11.

СКЦ „Ћирилица Београд“ има свој печат округлог облика.
У кругу печата налази крст са четири оцила, а у средини је слово „Ћ“. По ободу печата је текст на србском језику ћириличким писмом Србски културни центар Ћирилица Београд.
СКЦ „Ћирилица Београд“ има свој амблем, знак и заставу. Застава је тробојка са амблемом на средини.
Слава СКЦ „Ћирилица Београд“ је Свети Ћирило и Методије.

Члан 12.

СКЦ „Ћирилица Београд“ може да се учлањује у домаће и међународне организације које се баве сличним или истим активностима, затим научним, привредним и другим делатностима, стварањем и заштитом интелектуалне својине, а у складу са одредбама овог Статута.

 

ЧЛАНСТВО

Члан 13.

Чланови СКЦ „Ћирилица Београд“ могу бити:
1.Сва лица која прихвате циљеве СКЦ „Ћирилица Београд“ и његов Статут и поднесу пријаву за учлањење, која је са леве стране оверена потписом председника Управног одбора СКЦ „Ћирилица Београд“.

2.Малолетна деца се примају изузезно у СКЦ“Ћирилица Београд“, а на предлог једног од оснивача као у ставу 1. овог члана, а због постигнутих посебних резултата из области науке и културе.

Члан 14.

Члан СКЦ „Ћирилица Београд“ мора бити личност од угледа и поштовања у СВОЈОЈ социјалној и научној средини, са осведоченим културним и родољубивим осећањима према нашој земљи и народу, како овде и у окружењу, тако и према расејању.
Члан СКЦ „Ћирилица Београд“ не може бити личност која је правоснажно осуђивана за кривично дело или се против ње води кривични поступак, осим лица осуђених за дело малог значаја и условну казну.

Члан. 15

Чланство у СКЦ „Ћирилица Београд“ стиче се по одлуци Управног одбора, при чему је између осталог неопходно испуњавање бар једног од услова из члана 13. и ставова члана 14., тј. прихватање Статута и других нормативних аката СКЦ „Ћирилица Београд“ и потписивање приступнице.

Члан 16.

СКЦ „Ћирилица Београд“ води књигу регистра својих чланова. Сваком члану издаје, чланску карту и значку на основу које се остварује право утврђено овим Статутом и другим нормативним актима СКЦ „Ћирилица Београд“ .

Члан 17.

Права и обавезе чланова СКЦ „Ћирилица Београд“ су:
1.да бирају и да буду бирани у органе и тела удружења и да редовно учествују у свим активностима на остваривању програмских циљева и задатака,

2.да по потреби и могућностима представљају своја достигнућа на седницама СКЦ

,,Ћирилица Београд“, одборима и телима,

3. да захтевају стручну и другу подршку СКЦ „Ћирилица Београд“ за реализацију СВОЈИХ иновација,

4.да својим радом, знањем и угледом доприносе афирмацији и угледу удружења,

5.да на време и одговорно испуњавају дате и прихваћене обавезе,

6.да од органа СКЦ „Ћирилица Београд“ благовремено добијају потребне информације о њиховом раду, актуелном стању и планираним активностима,

7.да постављају питања и дају предлоге, мишљења и оцене и да због тога не могу да

сносе дисциплинску одговорност,

 

8.да активно и уз разумевање сарађују са осталим члановима удружења одржавајући у

истом достојне међуљудске односе,

9.да уредно извршавају своје финансијске обавезе (чланарину и сл.)

10. да чувају тајност својих и туђих података у оквиру прописа и закона,

11.да по престанку одговарајуће дужности у органима СКЦ „Ћирилица Београд“ изврше примопредају дужности новоизабраном члану.

Члан 18.

Сви мандати трају пет година уз могућност више реизбора.

Члан 19.

Чланство у СКЦ „Ћирилица Београд“ престаје:
1.Одлуком Управног одбора Клуба о искључењу члана

2.Подношењем захтева за иступање из чланства;

З. На основу дуже неактивности члана, непоштовања овог Статута или нарушавања угледа СКЦ „Ћирилица Београд“, а на предлог једног од чланова Управног одбора и прихватање истог од стране већине;

4.З месеца после истека рока за који је члан последњи пут платио годишњу чланарину;

5.У случају пресуде суда да је правоснажно осуђен на казну затвора за тежа кривична дела;

6.Престанком рада СКЦ „Ћирилица Београд“.

7.Смрћу члана.
Искључење члана У дружења могуће је ако члан:

1.својим активностима штети угледу У дружења;

2.поступа супротно интересима У дружења или одлукама органа У дружења;

З. буде осуђен правоснажном судском пресудом на казну затвора од три месеца и више;

4.СВОЈИМ поступцима и актима, после изрицања мере опомене, поново крши законске обавезе, Статут и друге опште акте У дружења;

5.престане да испуњава услове за пријем у чланство Удружења.
У случају да постоји неки од услова за искључење из чланства Удружења, Управни одбор ће члана У дружења упозорити на могућност искљ учења и оставити му рок од 15 дана да се изјасни о приговорима на његов рад.
У случају из претходног става, Управни одбор је дужан да члану остави рок од највише 7 дана за отклањање пропуста у раду.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Клуба већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану У дружења.
На одлуку Управног одбора Удружења о искључењу, члан може поднети жалбу Скупштини Удружења.
Одлука Скупштине Удружења по жалби је коначна.
Бивше чланове који су искључени из Удружења због неплаћања чланарине, Управни одбор може поново примити уколико плате заосталу чланарину.

 

Редовни чланови У дружења дужни су да уплате прописану чланарину у износу и роковима које утврди Управни одбор Удружења.
Редовни чланови који не уплате чланарину у прописаном року и припадајућем износу, не могу учествовати у одлучивању у органима У дружења у текућој години, а ако то не учине до краја текуће године, губе статус члана У дружења.
Уколико члан Удружења, упркос двострукој опомени, не плати заосталу годишњу чланарину у року од 7 дана од дана пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство, без доношења одлуке о искључењу.

Управни одбор Удружења на свом следећем заседању верификује искључење чланова У дружења, по било ком основу.
Чланови чије је чланство у У дружења престало, из било ког од наведених разлога, немају право на повраћај уплаћене чланарине.

 

КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНСТВА

Члан 20.

Чланови СКЦ „Ћирилица Београд“ деле се на редовне и почасне.
Чланови могу бити: индивидуални (физичка лица) са пребивалиштем на територији Републике Србије, а изузетно колективни (привредни субјекти, институти, факултети и сл.) заступани по овлашћеном лицу, страни и домаћи држављани који имају пребивалиште на територији друге државе.

Члан 21.

Носиоци права одлучивања су искључиво редовни чланови СКЦ „Ћирилица Београд“.

Члан 22.

Избор за редовног члана остварује се по стицању услова из члана 15. Статута.

Члан 23.

За почасног члана може бити изабран грађанин Републике Србије или страни држављанин који је својим угледом, радом, знањем, залагањем или финансијски, материјално и технички помогао СКЦ „Ћирилица Београд“ или на други начин дао значајан допринос афирмацији и подизању улоге и значаја СКЦ „Ћирилица Београд“.
Почасни члан добија почасну чланску карту СКЦ „Ћирилица Београд“, али не учествује у управљању СКЦ „Ћирилица Београд“.

Члан 24.

веродостостојност доказују у неким поновљеним поступцима.
Чланови оснивачи СКЦ „Ћирилица Београд“ су редовни чланови, па нису у обавези да своју

 

Члан 25.

ОРГАНИ СКЦ „Ћирилица Београд“ су:
1.Скупштина,

2.Управни одбор,

3.Председник и

4.Надзорни одбор.

 

Члан 26.

Скупштина је највиши орган управљања. Бира се из састава редовних чланова, Броји укупно онолико чланова колико буду на оснивању, а проширује се у складу са пријемом из услова прописаних у члану 15. Статута.

Члан 27.

Одлуком Скупштине СКЦ „Ћирилица Београд“ могу се основати и друга стална или помоћна радна тела, стручне комисије, одбори и стручна служба СКЦ „Ћирилица Београд“.

Члан 28.

Скупштина СКЦ „Ћирилица Београд“ доноси програм рада у року од ЗО дана од дана уписа у АПР Републике Србије.
Скупштина СКЦ „Ћирилица Београд“ врши следеће послове:
1.Доноси план и програм рада;

2.Усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3. Усваја друге опште акте СКЦ „Ћирилица Београд“;

4.Бира и разрешава чланове Управног одбора;

5.Разматра и усваја, најмање једанпут годишње, извештај Управног одбора;

6.Разматра и усваја финансијски план и извештај;

7.Одлучује о статусним променама и престанку рада СКЦ „Ћирилица Београд“;

8.Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

9.Доноси друга нормативна акта и то: Правилник о организацији и начину рада,      Правилник о раду Управног и Надзорног одбора;

10. Бира и разрешава Председника удружења, чланове Управног и Надзорног одбора;

Члан 29.

Седнице Скупштине заказује Председник СКЦ „Ћирилица Београд“, уз предлог дневног реда, најмање 15 дана пре заказаног термина. Изузетно, у хитним и неодложним случајевима се може сазвати телефонски.
Скупштина заседа редовно једном годишње.

Ванредно заседање може иницирати Председник, Управни одбор, или 1/3 чланова Скупштине, при чему иницијатива мора бити образложена и предложен дневни ред са

потребним материјалима за расправу.
Ванредно заседање скупштине, Председник заказује најкасније у року од 30 дана од дана поднесене иницијативе.

Члан 30.

Скупштина одлучује на седницама јавним гласањем.
Изузетно Скупштина може одлучити да се о појединим питањима гласа тајно.
За пуноважно одлучивање потребно је да Скупштини присуствује најмање једна половина чланова Скупштине.
Скупштина одлучује већином присутних чланова Скупштине.
Изузетно од претходног става, Скупштина одлучује двотрећинском већином присутних чланова приликом доношења и измена Статута, избору Председника и Председника

Надзорног одбора.
О току рада седнице Скупштине води се записник, КОЈИ потписују 2 присутна члана Скупштине у улози оверивача записника и записничар.

Записник садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са

именима предлагача.

Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник.
Рад Скупштине Клуба уређује се Пословником о раду Скупштине.

Члан 31.

Скупштина бира свог Председника, који је законски заступник удружења и председника надзорног одбора.

Члан 32.

Управни одбор је извршни орган Скупштине и броји 3 члана. Чине га:
1.Председник,

2.Члан,

3.Члан.
Чланове Управног одбора и председника бира и разрешава Скупштина.
Председник У дружења истовремено је и председник Управног одбора У дружења.
Мандат члана Управног одбора Удружења престаје пре истека времена на које је изабран у случа jу:

1) ако поднесе писмену оставку;
2) ако га Скупштина разреши дужности због;

а. кршења одредаба Статута или других општих аката У дружења, б. неиспуњења преузетих обавеза,

в. неприсуствовања седницама У правног одбора и   г. у случајевима из члана 19. Статута.

Члан 33.

Управни одбор пуноважно одлучује ако je на седници присутна већина од

укупног броја чланова.
Одлуке се доносе већином гласова.
Седнице Управног одбора сазива председник.
Седницама председава председник.

Члан 34.

Управни одбор врши следеће послове:
1.руководи радом СКЦ „Ћирилица Београд“ , између два заседања Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева СКЦ „Ћирилица Београд“ ;

2.припрема предлоге измене и допуне Статута, програма рада, правилника и других

аката;

3. припрема предлоге одлука које доноси Скупштина;

4.подноси извештај о свом раду Скупштини пред свако заседање;

5.оснива помоћна тела и даје им задатке;

6.доноси одлуке о материјалним трошковима СКЦ „Ћирилица Београд“;

7.подноси Скупштини Клуба годишњи извештај о раду Клуба, који обухвата и његов рад и рад У правног одбора;

8.обавља и друге послове које му одреди Скупштина;

9.за свој рад одговара Председнику СКЦ „Ћирилица Београд“ и Скупштини СКЦ“Ћирилица Београд“ .

Члан 35.

Председник СКЦ „Ћирилица Београд“ врши следеће послове:
1.заступа и представља СКЦ“ Ћирилица Београд“ ;

2.стара се о извршењу одлука Скупштине, У правног одбора и других органа СКЦ ,,Ћирилица Београд“;

3. предлаже именовање Генералног секретара Клуба и чланова Управног одбора;

4.организује сарадњу са другим удружењима организацијама, институцијама и

органима у земљи и иностранству;

5.одобрава службена путовања у земљи и иностранству;

6.сазива седнице Управног одбора и руководи његовим радом;

7.сазива седнице Скупштине и истим председава;

8.учествује у реализацији, подноси иницијативе и предлоге за измене и допуне нормативних аката и других одлука;

9.располаже са финансијским и другим средствима СКЦ „Ћирилица Београд“
10. одговара за исправност и потписује излазне документе и остала   финансијска документа.

Председник за свој рад одговара Скупштини, а у раду је самосталан и одговоран је за законитост рада СКЦ „Ћирилица Београд“. У извршавању својих одлука Председник издаје упутства и налоге и доноси решења. Одговоран је за законитост рада администрације.
Задужен је за економске, финансијске, правне и кадровске, организационе, медијске и друге послове који су му поверени.
Обавља и друге послове планирања, руковођења, заступања и представљања СКЦ

,,Ћирилица Београд“ у оквиру овлашћења и задужења.

Члан 36.

Надзорни одбор представљају три члана СКЦ „Ћирилица Београд“                  које на предлог

Управног одбора бира и разрешава Скупштина.
Чланови Надзорног одбора не могу истовремено обављати друге извршне или руководеће функције и одговорни су Скупштини СКЦ „Ћирилица Београд“ .

Члан 37.

Надзорни одбор врши следеће послове:
1.контролише финансијско пословање СКЦ „Ћирилица Београд“ и о уоченим

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор;

2.подноси извештај на свакој седници Скупштине;

3. присуствује седницама Управног одбора без права гласа,

4. обавља и друге послове које му повери Скупштина СКЦ „Ћирилица Београд“ .
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова својих чланова.

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ

Члан 38.

СКЦ „Ћирилица Београд“, може бити оснивач клубова, секција, библиотека, Јавних изложби, као и других субјеката у складу са законом.

Члан 39.

У оквиру СКЦ „Ћирилица Београд“, а по проиритету потреба могу се организовати одељења у складу са Законом, из области:
1.културно-просветне научне области
2.спортских и других активности.
Председник СКЦ „Ћирилица Београд“ у случају организовања одељења, руководи са њима, а одлуке се доносе већином чланова.

 

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 40.

СКЦ „Ћирилица Београд“ обезбеђује јавност рада:
1.отвореношћу својих седница;

2.оглашавањем на својој огласној табли, у јавним гласилима и другим начином усменог и писменог комуницирања;

3.посебним јавним саопштењима у јавним гласилима и средствимајавног информисања;

4.издавањем својих гласника, билтена, годишњака и других публикација;

5.отварањем сопственог сајта на интернету и другим погодним начинима информисања.

 

ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 41.

СКЦ „Ћирилица Београд“ може престати са радом:
1.Одлуком Скупштине.

2.Ако се њен број чланова смањи испод половине оснивачког броја чланова;

3.Одлуком-решењем надлежног државног органа.
Ако наступе наведени услови Председник СКЦ „Ћирилица Београд“ је дужан да у року од 15 дана од дана сазнања поднесе захтев за брисање из Регистра СКЦ „Ћирилица Београд“, надлежном органу.
У случају престанка рада СКЦ „Ћирилица Београд“, имовина ће се пренети на све њене редовне чланове.

 

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 42.

СКЦ“Ћирилица Београд“ ће се финансирати из :
1.чланарине његових чланова;

2.добровољних прилога;

3.прилога донатора и спонзора (у новцу или натури);

4.финансијских субвенција;

5.оставина;

6.давања из буџета;

7.камата на улоге;

8.закупнина;

9.дивиденди;

10.других извора дозвољених Законом.

Средства из става 1. овог члана својина су Удружења.

 

Висина чланарине утврђује се Одлуком Управног одбора на почетку календарске године и иста не може бити већа од 1/10 просечне плате у Републици Србији.
Пословање ће се водити у складу са прописима и финансијским планом СКЦ „Ћирилица Београд“.

 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

Члан 43.

Чланови органа У дружења дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Удружењу, у складу са Законом и општим актима Удружења.

Чланови органа Удружења одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену одлуку проузроковали Удружењу у ако је та одлука донесена грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује.

За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.

Захтев за накнаду штете из става 2. овог члана застарева у року од десет година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета У дружењу.

Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Удружења подићи Скупштина, Управни одбор, заступник, надзорни одбор или чланови који чине 5% од укупног броја чланова Удружења, а ако Удружење користи средства у друштвеној или јавној својини и надлежни јавни правобранилац.

Одлуком У дружења може се одредити посебан заступник за поступак за накнаду штете. Остварена накнада штете припада Удружењу а лице које је поднело тужбу има право на накнаду трошкова за вођење спора.

Могућност подношења тужбе за накнаду штете не може се условити или забранити.

Одредбе ст. 1-8. овог члана сходно се примењују и на радње заступника, заступника огранка Удружења, ликвидационог управника и стечајног управника којима је проузрокована штета Удружења.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.

После усвајања Статута, Скупштина ће донети правилнике о раду из члана 27. овог Статута, уколико се оснују,

Члан 45.

Иницијативу за измене и допуне овог Статута могу поднети:
1.Председник СКЦ“Ћирилица Београд“ и/или

2.Најмање 2/3 чланова СКЦ „Ћирилица Београд“.
Иницијатива за измене доставља се Управном одбору. Усвојену иницијативу Управни одбор утврђује и даје предлог измена и допуна Скупштини на усвајање.

Члан 46.

Тумачење овог Статута даје Председник СКЦ „Ћирилица Београд“, а изворно Скупштина СКЦ „Ћирилица Београд“.

Члан 47.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања и примењује се од дана уписа у Агенцији за привредне регистре.

Члан 48.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

20. новембра 2017. године

Председник Оснивачке Скупштине
Ненад Кузмановић