Наука

Чланци о науци

Језик Наука

Када слуша матерњи језик, мозак полиглоте се… одмара?

Билингвали су досад највише привлачили интересовање истраживача, а посебно их је занимало како особа обрађује два језика у свом мозгу. Међутим, генерално је мање пажње посвећено полиглотама, који би пак били адекватнији испитаници за ову тему. Ново истраживање са Института технологије у Масачусетсу (Moraleda et al. 2024) поставља функционалну карактеризацију језичке умрежености код полиглота помоћу […]

Опширније ...
Друштво Култура Наука

Изазови вештачке интелигенције и права интелектуалне својине

​ Налазимо се тек на почетку једног света за који не можемо ни да замислимо како ће изгледати Аликанте – Неки би рекли да је прича о вештачкој интелигенцији (ВИ) сада већ достигла ниво када је људима мука да слушају где се све појављује и какве све промене доноси. Но суштински налазимо се тек на […]

Опширније ...
Наука

Обе­ле­жа­ва­ње 145. го­ди­шњи­це ро­ђе­ња Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа

Све­ча­ни скуп „Вре­ме Ми­лан­ко­ви­ћа: про­шлост, са­да­шњост и бу­дућ­ност”, по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња 145. го­ди­шњи­це ро­ђе­ња Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа, би­ће при­ре­ђен да­нас у 17 ча­со­ва у Све­ча­ној са­ли Гра­ђе­вин­ског фа­кул­те­та у Бу­ле­ва­ру кра­ља Алек­сан­дра 73. То је при­ли­ка да се ре­ка­пи­ту­ли­ра­ју до­са­да­шње ак­тив­но­сти у ве­зи са по­пу­ла­ри­за­ци­јом ли­ка и де­ла Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа и би­ће при­ка­зан до­ку­мен­тар­ни филм „Ми­лу­тин Ми­лан­ко­вић: го­спо­дар […]

Опширније ...