Вера

Друштво Култура Наука

Опа­сна иде­о­ло­ги­ја не­ста­бил­них иден­ти­те­та

На обо­ди­ма срп­ског про­сто­ра кон­стру­и­шу се син­те­тич­ке на­ци­је, уз шта иде и пра­вље­ње др­жа­ва, по­ру­че­но са ме­ђу­на­род­не на­уч­не кон­фе­рен­ци­је у Ин­сти­ту­ту за европ­ске сту­ди­је Ве­ли­ке си­ле већ ви­ше од 150 го­ди­на под­ри­ва­ју су­ве­ре­не, по­ли­тич­ки не­по­доб­не на­ци­је, про­мо­ви­шу ре­ги­о­нал­не и дво­стру­ке иден­ти­те­те, као ју­го­сло­вен­ски и кон­стру­и­шу син­те­тич­ке на­ци­је. Оне то ра­де пре­ко оба­ве­штај­них си­сте­ма, про­па­ган­де и […]

Опширније ...
Друштво

Демони сујете

Један од најистакнутијих стручњака за дубине људске душе, св. Исак Сирин, каже у својој 41. беседи: „Онај који дође до спознаје властитог греха већи је од оног који подиже мртве молитвом; ко год је у стању да спозна себе, већи је од оног ко је добио визију анђела“. У сврху самоспознаје ћемо испитати наведено у […]

Опширније ...
Друштво Историја

Псеудоисторичари, неопаганизам и црква

Млатилица празне сламе Димитрије Марковић, Сербонини сведоци Псеудоисторичари, неопаганизам и црква, Бајина Башта 2022, страна 360 – Приказ Са Димитријем Марковићем срели смо се пре неколико дана на сајту „Жива реч“, док је са њим ћаскао извесни Иван Цветковић, по сопстве­ном признању: православни све­штеник. Речени Димитрије тамо представљен као „православни хри­шћанин, причешћује се, ре­довно иде у цр­к­ву“ (што […]

Опширније ...