Законодавство

Друштво Језик

Озакоњено насиље над језиком и српским идентитетом

РАЗГОВОР НЕДЕЉЕ: СРЕТО ТАНАСИЋ, председник Одбора за стандардизацију српског језика У светлој канцеларији са погледом на Српску академију наука и уметности окружен хиљадама књига, за столом прекривеним папирима из којих провирује први број ”Политике” седи лингвиста Срето Танасић. Али ни у једној од сам бог зна колико стручних књига не налази се оно што ће […]

Опширније ...
Култура Наука

Кре­а­ци­ја ве­штач­ке ин­те­ли­ген­ци­је ни­је аутор­ско де­ло

Да би би­ло ори­ги­нал­но­сти, она мо­ра да про­ис­тек­не из лич­но­сти чо­ве­ка, об­ја­шња­ва про­фе­сор Ду­шан По­по­вић Прав­ни­ци су се већ по­ми­ри­ли са суд­би­ном – ве­штач­ка ин­те­ли­ген­ци­ја ће их, ка­жу, за не­ко­ли­ко го­ди­на за­ме­ни­ти у јед­но­став­ни­јим по­сло­ви­ма. Ре­ци­мо, у са­ста­вља­њу те­ста­ме­на­та. Но­ви­на­ри је уве­ли­ко зо­ву у по­моћ ка­да аудио-сни­мак тре­ба да пре­тво­ре у текст, а не­рет­ко и […]

Опширније ...
Издаваштво Историја

Симбол славе српске државе: Објављен комплетан препис Душановог законика

Иако оригинални рукопис Законика није сачуван, сачувано је 27 његових преписа, од најстаријих Струшког и Атонског, до Хоповског, који је откривен пре неколико година У Српској академији наука и уметности представљен је комплетан препис Душановог законика – 27 сачуваних преписа објављено је у репрезентативној едицији САНУ, у шест томова, односно седам књига, чиме је након […]

Опширније ...