Конкурс

Књижевност Култура

Најлепша љубавна песма: Милици Шпадијер награда „Ленкин прстен“

У конкуренцији су биле песме љубавне тематике, објављене у периодици, односно у посебним књигама, од новембра 2022. до новембра 2023. године Награду „Ленкин прстен“ за најбољу љубавну песму 2023. године добила је песма „Љубав“ Милице Шпадијер, песникиње из Београда. Жири у саставу др Зоран Ђерић, председник, и др Драгана В. Тодоресков и Биљана Пушкар, чланови, […]

Опширније ...
Друштво

Kонкурс за доделу стипендије Фондацијe за студије наука и уметности

Фондација за студије наука и уметности, чије су оснивачи  Српска академија наука и уметности, Удружење банака Србије и Народна банка Србије, расписала је конкурс за доделу четири  студентске стипендије за школску 2023/2024. годину. Стипендије су  намењена студентима треће и четврте године акредитованих основних академских студија из области: организационих наука, електротехничких наука, студија српског језика и […]

Опширније ...
Друштво Наука

За 97 про­је­ка­та срп­ских на­уч­ни­ка из­дво­је­но 25 ми­ли­о­на евра

Фонд за на­у­ку Ре­пу­бли­ке Ср­би­је окон­чао је из­бор ис­тра­жи­ва­ча чи­је про­јек­те ће у окви­ру нај­но­ви­јег про­гра­ма ПРИ­ЗМА фи­нан­си­ра­ти са 25 ми­ли­о­на евра. Од пр­во­бит­них 660 пред­ло­же­них про­је­ка­та, са 6.226 ис­тра­жи­ва­ча, у дру­ги сте­пен вред­но­ва­ња упу­ће­но је 189 пред­ло­га, од ко­јих су ино­стра­ни на­уч­ни екс­пер­ти на кра­ју иза­бра­ли 97. У њи­хо­вој ре­а­ли­за­ци­ји уче­ство­ва­ће 898 срп­ских на­уч­ни­ка […]

Опширније ...